Atavatan Krossword

2021-08-01

1. Baýyrlyk, meýdan ýerlerinde ýaz aýlary gögerýän, kertik ýapraklary bişirilip iýilýän ot
2. Dört ýaşyndaky goýun.
3. Gazanyň kesmegini gazamak, atyň endamyny gaşamak üçin gural, gysga saply kepjejik
4. Tamdyranyň gapak oturdylan bölegi, kädisi.
5. Geçer ýaly, öter ýaly ýer.
6. Ýyrtyjy haýwan.
7. Köp zatdan habarly, bilimli.
8. Ýylylyk, elektrik geçiriji häsiýetli, sozulýan, ýalpyldyly ýönekeý himiki element
9. Içine selin salnan haýwan hamy.
10. Süýrüje ýaprakly, pessejik boýly kösükli ösümlik.
11. Maşynyň, mehanizmiň, guralyň gerekli bölegi
12. Gyjak ýa-da dutar kädisiniň agzyna ýelmenen ýukajyk ham ýa-da tagta
13. Telefon aragatnaşygynyň üsti bilen ýazmaça maglumaty ugratmak we kabul etmek üçin çap ediji ýörite enjam
14. Bir zady ýerine ýetirmek üçin berilýän söz, äht.
15. Uzyn bedenini ýygryp hereket edýän, oňurgasyz bogun-bogun jandar.