Atavatan Krossword

2021-05-14

1. Harydyň, önümiň, zadyň gymmaty
2. Üwelen et bilen tüwi garylyp, kelem ýa-da üzüm ýapragyna dolanyp bişirilýän nahar
3. Edilen günä ýa-da jenaýat üçin görülýän çäre, berilýän temmi
4. Gyjak ýa-da dutar kädisiniň agzyna ýelmenen ýukajyk ham ýa-da tagta
5. Däne gömlüp saklanýan çukur.
6. Awtoulag şereketleriniň biri.
7. Gaty kagyza garaýag siňdirilip ýasalýan we tamyň üstüne ýapmak üçin ulanylýan material.
8. Uzak aralyk, uzak, daş
9. Ýaşy gök hem uzyn, düýbi togalak, iýilýän ajy gök ekin
10. Beýik Ýüpek ýolunyň ugrunda ýerleşen gadymy şäher
11. Balkan welaýatynda bir wulkan
12. “Dert – agladar, .. – sözleder” (nakyl).
13. Napeleonyň aty.
14. Öý şertlerinde ýüpek, nah mata dokamak üçin gadymdan bäri ulanylýan dokmaçylyk guraly
15. Biriniň ýa-da bir zadyň ugrunda görülýän görgi, çekilýän jepa, azap.